Начало

РДГ Стара Загора

Профил на купувача: http://www.profilnakupuvacha.com/1714

РДГ – Стара Загора носи името на град Стара Загора, където се намира и седалището на неговата администрация. Територията на РДГ – Стара Загора се намира в централната част на Южна България като граничи на север с РДГ – Велико Търново, на изток с РДГ – Сливен, на юг с РДГ – Кърджали и на запад с РДГ – Пловдив.
Съгласно административно-териториалната подялба на страната, РДГ – Стара Загора стопанисва горския фонд на територията на област Стара Загора и следните общини: Павел баня, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Гурково, Братя Даскалови, Чирпан, Стара Загора, Опан, Раднево и Гълъбово.
РДГ – Стара Загора включва 6 държавни горски стопанстваи 1 държавно ловно стопанство (ДЛС “Мазалат” – с. Горно Сахране).


РДГ - Стара Загора обявява дежурен телефонен номер 0877952112 за получаване на сигнали от център "112" и ИАГ.

Във връзка с чл. 14а, ал.7 от Наредба N: 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии, на този телефонен номер собствениците/ползватели на обекти по чл. 206 от ЗГ могат да уведомяват РДГ, когато системата за постоянно видеонаблюдение прекъсне и в последствие започне работа.


РДГ - Стара Загора уведомява гражданите и своите контрагенти, че могат да извършват плащания чрез ПОС терминал, използвайки дебитна или кредитна карта.


Препратка към декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите в РДГ Стара Загора.


Препратка към административните услуги на РДГ Стара Загора, които могат да се заявяват по електронен път. 


Структура на РДГ Стара Загора

Етичен кодекс за поведение на служителите в РДГ Стара Загора

Антикорупционни процедури прилагани в РДГ Стара Загора

Харта на клиента на РДГ Стара Загора

Инструкция за защита на личните данни в РДГ Стара Загора

Инструкция за осигуряване на достъп до обществена информация в РДГ Стара Загора

Вътрешни правила за управление цикъла на обществените поръчки в РДГ Стара Загора  

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в РДГ Стара Загора

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в РДГ Стара Загора за 2019 г.


Работно време:

от 8:30 до 17:00 часа
гр. Стара Загора
ул. "Граф Игнатиев" №26
тел.:  042/639737; факс: 042/630752
електронна поща: rdgstzagora@iag.bg

карта

Сигнали за корупция и нарушения в горите може да подадете на телефон

0800 20 800

или подайте сигнал онлайн
Горскостопански планове
Платформа за сътрудничество
Регламент 995